سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    متوسطه دوره دوم    >>    پایه دهم    >>   


آمادگی دفاعی : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
جغرافیای ایران : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کارگاه کارآفرینی و تولید : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
انگلیسی (1) : 
: 5      : 0      : 8      : 5      : 0
تفکر و سواد رسانه ای : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نگارش (1) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
هنر 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کتاب کار انگلیسی (1) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
جامعه شناسی (1) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دین و زندگی(1) رشته ادبیات و علوم انسانی 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
عربی، زبان قرآن (1) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فارسی (1) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
تاریخ (1) ایران و جهان باستان 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ریاضی و آمار (1) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
منطق 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
علوم و فنون ادبی (1) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS